Historia i Kultura

KALENDARIUM HISTORYCZNE GMINY PUSZCZA MARIAŃSKA
1661 r. – przybycie Stanisława Krajewskiego, zasłużonego żołnierza wojsk królewskich, kleryka niższych święceń, który z kilkoma towarzyszami broni w leśnych ostępach Puszczy Korabiewskiej założył pustelnię. W 1670 r. Krajewski otrzymał nadaniem króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego własność terenów wokół pustelni.
4 lipca 1673 r. – akt ofiarowania się Krajewskiego do „Towarzystwa Niepokalanego Poczęcia” przyjęty przez o. Papczyńskiego w Luboczy.
30 września 1673 r. – przybycie ojca Stanisława Papczyńskiego do pustelni Krajewskiego, który przekazał mu nadanie królewskie i podporządkował się regule zakonnej nowotworzonego zgromadzenia: „Ojcowie Marianie kongregacji polskiej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Błogosławionej Panny Maryi”.
1674 r. – budowa kaplicy i zabudowań klasztornych.
1677 r. – zatwierdzenie przez Sejm Rzeczypospolitej Zgromadzenia Marianów jako fundacji Domu Rekolekcyjnego Księży Błogosławionej Panny Maryi bez zmazy Poczętej.
10 sierpnia 1683 r. – pobyt króla Jan III Sobieskiego w klasztorze w Puszczy Mariańskiej w drodze pod Wiedeń.
1767 r. – rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego ojca Papczyńskiego.
1776–1780 r. – utworzenie jednoklasowych szkół elementarnych w Gzdowie, Starym Łajszczewie, Michałowie, Studzieńcu i Puszczy Mariańskiej.
1834 r. – rozbudowa klasztoru w Puszczy Mariańskiej; utworzenie szkoły klasztornej, w której oprócz podstawowej znajomości czytania, pisania i rachunków uczono stolarstwa, murarstwa i kołodziejstwa. Szkoła przetrwała do czasu likwidacji klasztoru – 1864 r.
2 marca 1864 r. – do budynku przyklasztornej szkoły rzemiosła przeniesiono z Korabiewic Urząd Gminy. Oficjalna nazwa gminy to „Gmina wiejska Korabiewice z siedzibą w Puszczy Mariańskiej”
1839 r. – początek budowy słynnej kolei wiedeńskiej, 15 października 1845 r. oddano odcinek Grodzisk Maz. – Skierniewice. Przystanek kolejowy w Radziwiłłowie stał się czynnikiem aktywizującym rozwój północno-zachodniej części gminy i „biegunem” rozwoju gospodarczego.
1863 r. – aktywność małych oddziałów partyzanckich uczestniczących w powstaniu styczniowym. Powstańcy zostali zdradzeni przez kościelnego miejscowego klasztoru, otoczeni przez sotnię kozacką zostali wymordowani. Symboliczna mogiła znajduje się przy drodze do Żyrardowa.
28 kwietnia 1864 r. – likwidacja klasztoru ojców Marianów w Puszczy Mariańskiej. Zakonników przewieziono do klasztoru w Mariampolu na Litwie. Dobra klasztorne zostały przejęte przez władze carskie.
1876 r. – utworzenie w Studzieńcu z funduszy społecznych osady rolniczo-rzemieślniczej – Towarzystwa Osad Rolniczych – przemianowanej w 1931 r. na Zakład Wychowawczo-Poprawczy. Jednym z pierwszych dyrektorów osady był Władysław Skłodowski – ojciec Marii Skłodowskiej-Curie, dwukrotnej laureatki nagrody Nobla. Dzięki tej pracy mógł on wysłać córkę na studia do paryskiej Sorbony.
Połowa lat osiemdziesiątych XIX w. – utworzenie, również z funduszy społecznych, pierwszego na ziemiach polskich przytułku dla dziewcząt w Puszczy Mariańskiej (do dziś funkcjonuje jego nazwa: „czerwoniak”), działającego do 1919 r. Obecnie w tym budynku znajduje się Liceum Ogólnokształcącego im. Czesława Tańskiego.
1904 r. – zakupienie przez doktora Władysława Wróblewskiego Olszanki i utworzenie z niej modnego ośrodka wypoczynkowego dla warszawskich intelektualistów.
1 sierpnia 1906 r. – utworzenie na bazie klasztoru ojców marianów parafii w Puszczy Mariańskiej, dzięki wieloletnim staraniom ks. Józefata Łagodzińskiego.
1909 r. – budowa kościoła parafialnego w Radziwiłłowie, ufundowanego przez Feliksa i Emilię hrabiostwo Sobańskich z Guzowa.
1914/1915 – walki pozycyjne nad Rawką, zniszczenie większości wsi i exodus ludności cywilnej. Kilkakrotne użycie gazów bojowych (pierwszy raz w styczniu 1915 r. pod Bolimowem), co spowodowało również straty wśród mieszkańców gminy.
18 października 1920 r. – powstanie domu zakonnego zmartwychwstańców w Radziwiłłowie przy kościele filialnym pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego.
1922 r. – budowa dworca kolejowego w Radziwiłłowie.
1923 r. – otwarcie nowoczesnej, jak na owe czasy, Szkoły Powszechnej w Puszczy Mariańskiej, zbudowanej z inicjatywy Stanisława Kozłowskiego. Przy szkole działało między innymi lokalne muzeum.
1 stycznia 1923 r. – wydanie dekretu przez Kardynała Aleksandra Kakowskiego, ustanawiającego parafię w Radziwiłłowie.
1927 r. – przyłączenie do Gminy Korabiewice miejscowości i części lasów bolimowskich, należących wcześniej do gminy Bolimów: Bartniki, Grabina, Radziwiłłów, Grabie, Zabudziska oraz Mścichy.
1927 r. – utworzono Wiejski Ośrodek Zdrowia w Puszczy Mariańskiej. W tym samym roku na terenie powiatu skierniewickiego powstały wiejskie ośrodki zdrowia w Godzianowie i Gluchowie, a rok później w Kowiesach.
17 października 1928 r. nadano uroczyście tytuł honorowego członka gminy Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu.
1933 r. – z inicjatywy Stanisława Kozłowskiego, został odsłonięty kamień z okazji 15. rocznicy odzyskania niepodległości. Wykonany przez Tadeusza Dwużnika, mieszkańca Puszczy Mariańskiej. Kamień ten przez kilkadziesiąt lat leżał pod lipą na terenie szkoły podstawowej. Obecnie znajduje się przy głównym wejściu do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Puszczy Mariańskiej.
1939/1945 – aktywność oddziału partyzanckiego A K kierowanego p rzez Bolesława Kieresińskiego „Sokoła-Łókosa”. W walce z okupantem i różnych formach oporu poległo 182 mieszkańców gminy. Rozwój sieci tajnego nauczania na poziomie podstawowym i średnim.
1945 r. – utworzenie Liceum Ogólnokształcącego w Puszczy Mariańskiej. Kadrę tworzyli pozostali w okolicy po Powstaniu Warszawskim nauczyciele stołecznych szkół.
1952 r. – budowa linii kolejowej i stacji w Puszczy Mariańskiej.
4 października 1952 r. – dekretem wydanym przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego powołana została parafia w Kamionie.
Marzec 1957 r. – powrót ojców marianów do Puszczy Mariańskiej i objęcie opieki nad parafią. Po dwóch latach, zmuszeni do opuszczenia placówki, ostatecznie powrócili do pracy w parafii w 1968 roku.
1958 r. – w Radziwiłłowie została umiejscowiona siedziba Nowicjatu Polskiej Prowincji Zgromadzenia Zmartwychwstańców.
1963 r. – otwarcie Domu Ludowego w Puszczy Mariańskiej.
1974 r. – dekretem wydanym przez Kardynała Stefana Wyszyńskiego ustanowiono parafię w Korabiewicach.
1975 r. – włączenie gminy do nowo powstałego województwa skierniewickiego. Formalne utworzenie Gminy Puszcza Mariańska.
1983 r. – utworzenie rezerwatu leśnego Puszcza Mariańska, zajmującego powierzchnię 132,23 ha. Powstał dla ochrony typowej dla Mazowsza mozaiki lasów liściastych o charakterze naturalnym z licznymi gatunkami roślin chronionych.
1983 r. – utworzenie rezerwatu wodno-krajobrazowego Rawka. Obejmuje on koryto rzeki na całej długości (ok. 100 km), starorzecza, dolne odcinki dopływów Rawki oraz 10-metrowy pas brzegu po obydwu stronach rzeki.
29 września 1986 r. – utworzenie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, który obejmuje kompleks lasów Puszczy Bolimowskiej, rozciągającej się pomiędzy Skierniewicami, Łowiczem, Bolimowem i Żyrardowem.
1990 r. – restytucja samorządu lokalnego.
1991 r. – poświęcenie nowo wybudowanej kaplicy pod wezwaniem bł. Jerzego Matulewicza w Walerianach.
1990–1993 – budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w miejscowości Puszcza Mariańska. Budowa realizowana była przez Społeczny Komitet Budowy Oczyszczalni Ścieków.
2 maja 1993 r. – pożar zabytkowego kościoła św. Michała Archanioła w Puszczy Mariańskiej.
1995 r. – zakończenie odbudowy najstarszej części spalonego kościoła, którą zbudował o. Stanisław Papczyński. W zakrystii kościoła utworzona została izba pamięci o. St. Papczyńskiego.
21 października 1995 r. – uroczystość w murowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego pod budowę nowego kościoła. Uroczystości przewodniczył ks. bp Alojzy Orszulik. Wmurowany kamień węgielny składa się z trzech części: pochodzących z ziemi rodzimej, z podziemi bazyliki watykańskiej, gdzie znajduje się grób św. Piotra oraz z groty Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z Nazaretu.
27 czerwca 1997 r. – rejestracja Mariańskiego Ruchu Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych. Stowarzyszenie powstało z inicjatywy 21 osób działających na rzecz aktywizacji społecznej i gospodarczej gminy.
1 stycznia 1999 r. – reforma administracyjna państwa i przyłączenie gminy do województwa mazowieckiego w ramach powiatu żyrardowskiego.
18 października 2000 r. – uroczysta konsekracja przez ks. bpa Alojzego Orszulika nowego kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Puszczy Mariańskiej.
16 października 2007 r. – beatyfikacja o. Stanisława Papczyńskiego przez Sekretarza Stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertonego w sanktuarium maryjnym w Licheniu.
31 marca 2011 r. – uchwała Senatu RP dla uczczenia postaci i dokonań bł. o. Stanisława Papczyńskiego: „Senat Rzeczypospolitej Polskiej uznaje błogosławionego ojca Stanisława Papczyńskiego za godny naśladowania wzór
Polaka oddanego sprawom ojczyzny. Aktualność jego moralnego i obywatelskiego nauczania uzasadnia przybliżenie postaci Ojca Stanisława współczesnemu pokoleniu Polaków a szczególnie młodzieży”.

Komentarze są wyłączone.